24 juli 2020

Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring Rijschool Just Ride V.O.F.

25 juli 2020

Je hebt er vast iets over meegekregen: vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Je privacy is voor Rijschool Just Ride V.OF. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Rijschool Just Ride V.O.F. allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Je account 

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst aanmelden. Je moet dan informatie over jezelf opgeven.

Voor de bovenstaande aanmelding gebruiken wij je NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Dit doen wij op basis van je toestemming.

Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens

Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van (les)overeenkomsten
 • het reserveren van CBR-examens
 • het aan je toezenden van correspondentie
 • het plaatsen van berichten op social media

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Rijschool Just Ride V.O.F. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

 • Je hebt de volgende rechten:uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Rijschool Just Ride V.O.F.
Buenos Aireshof 31
2548 HE DEN HAAG

info@rijschooljustride.nl
070-761 2714

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Just Ride als we wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.


ARTIKEL 1

DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut door de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2

DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 Mocht de instructeur sterk het vermoeden hebben dat een leerling alchohol in het bloed heeft, kan de rijles worden gecanceld en de kosten voor de alchoholtest en kosten van de rijles zijn voor rekening van de leerling.

2.4De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
Zaterdagen en Zondagen en erkende feestdagen (https://www.rijksoverheid.nl) worden in deze 48 uur niet meegerekend.

AFZEGGEN OF VERSCHUIVEN VAN EEN RIJLES kan per whats-app naar (0707612714) of per email (info@rijschooljustride.nl)

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname  waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven , verandering schoolrooster of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar waarheid worden ingevuld is op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit het geen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3

VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

3.1 Betalingen zijn mogelijk per factuur of contant en dienen voldaan te worden binnen de gestelde termijn.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je na 7 werkdagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
 2. De Rijschool heeft het recht om rente te gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

ARTIKEL 4

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

ARTIKEL 5

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN.

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

-de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)

– de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 Een lespakket is 18 maanden geldig. -lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten opleiding niet gecrediteerd. Indien de kandidaat is geslaagd en rijlessen in het pakket over heeft, dan krijgt hij ze aan het einde van de maand op rekening teruggestort. Mocht het zo zijn dat de kandidaat extra lessen heeft afgenomen, dan worden deze in rekening gebracht tegen het reguliere uurtarief.

Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs bij de Rijschool terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd.

ARTIKEL 6

AANVULLENDE AFSPRAKEN:

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7

LESPAKKETTEN:

7.1 De leerling maakt het in overleg met Rijschool Just Ride VOF overeengekomen lesschema af en probeert niet tussentijds rijexamen af te leggen
Nadat het rijexamen is ingepland blijft de leerling het lesschema volgen, indien de leerling zonder dringende reden te weten:
– sterfgeval in de naaste familie (tweede graad )
– spoedopname in het ziekenhuis (geen dringende reden is ziekte, ziekenhuisopname zonder spoed, vakantie)
Indien de leerling het lesschema niet volgt zal Rijschool Just Ride VOF het examen afzeggen, de leerling is aansprakelijk voor de kosten die het CBR voor die opzegging in rekening brengt.

7.2 Indien de leerling nog niet toe is aan het praktijkexamen, mag Rijschool Just Ride V.O.F het examen verplaatsen. *hier voor wordt €15,— administratiekosten in rekening gebracht*

De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.3 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

ARTIKEL 8

VRIJWARING:

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag.
 2. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9

GESCHILLEN:

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.